Varstveni dodatek

Višina varstvenega dodatka
 
Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 476,87 evrov,
 • če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 476,87 evrov in lastnim dohodkom,
 • za družino je varstveni dodatek določen v višini razlike med cenzusom družine za varstveni dodatek in lastnim dohodkom družine,
 • za pridobitev varstvenega dodatka se ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) samske osebe v višini do 2500 evrov oziroma do 3500 evrov pri družini.

Cenzus varstvenega dodatka
 
Primeri višine cenzusa za varstveni dodatek za najbolj pogoste tipe družin, ki bi lahko bile upravičene do varstvenega dodatka:
 • dvočlanska družina:
  • oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek: 734,10 evrov
  • samo en družinski član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek: 558,79 evrov
 • tričlanska družina; eden od staršev izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek, drugi je aktivni iskalec zaposlitve, otrok je star 25 let in ima status študenta: 781,14 evrov  
Prepoved odtujitve nepremičnine in omejitve pri dedovanju
 
Vlagatelj za varstveni dodatek, ki je lastnik stanovanja (ali stanovanjske hiše), v katerem dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 EUR ter je v zadnjih 24 mesecih od meseca vložitve vloge (šteto od 1. 2. 2017) več kot osemnajstkrat prejel varstveni dodatek, je lahko upravičen do varstvenega dodatka le, če:
 • center za socialno delo odloči, da si s tem stanovanjem (ali stanovanjsko hišo) preživetja začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati (zlasti npr. nasilje v družini, začet postopek odtujitve in razdružitve nepremičnine z namenom pridobitve sredstev za preživetje in podobno),
 • dovoli vpis prepovedi odtujitve (prodaje, prepisa,…) in obremenitve VSEH nepremičnin, katerih lastnik je, v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, ki zagotavlja sredstva.
 
Omejitev dedovanja
 
Če se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da je bil zapustnik prejemnik varstvenega dodatka pred 1. 2. 2017, velja naslednje:
 • Dedovanje premoženja zapustnika se omeji do višine 2/3 prejete pomoči iz naslova varstvenega dodatka.
Če se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da je bil zapustnik prejemnik varstvenega dodatka po 1. 2. 2017, velja naslednje:
 • Če je zapustnik prejel varstveni dodatek, ker je imel v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem ali kateri je dejansko prebival IN imel prijavljeno stalno prebivališče IN katerega ali katere vrednost je presegala 120.000 evrov IN ki si s tem stanovanjem preživetja začasno ni mogel zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati, se za prejeti varstveni dodatek dedovanje premoženja zapustnika omeji v celoti.

Izbris zaznamb
 • velja za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek: Vrhovno sodišče Republike Slovenije bo po uradni dolžnosti (sodelovanje stranke ni potrebno) izbrisalo vse že vpisane zaznambe in ustavilo vse začete postopke vpisa. V primeru, da vam je že bila izdana odločba o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, kjer je v izreku določeno, da se vpiše zaznamba na nepremičnini v vaši lasti ali v lasti vašega družinskega člana, center za socialno delo pa še začel postopka vpisa v zemljiško knjigo, izbris zaznambe s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije po uradni dolžnosti ni možen, zato bo center za socialno delo v spis zadeve vložil uradni zaznamek o tem, da se postopek vpisa zaznambe v zemljiško knjigo ne bo izvedel

(povzeto po http://www.mddsz.gov.si/si/)

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, štipendije, znižano plačilo vrtca ...):

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev:
Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.