Državne štipendije

Na področju štipendiranja se uporabljata dva zakona o štipendiranju glede na sklenitev štipendijskega razmerja:
 • državne štipendije pred 1. 1. 2014 - štipendijsko razmerje sklenjeno pred 01.01.2014
  • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 56/13 – ZŠtip-1)
   Štipendijsko razmerje upravičencev, ki so državno štipendijo pridobili po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 14/13) in Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), se presoja po navedenih zakonih do zaključka programa izobraževanja, za katerega so pridobili štipendijo.
 • državne štipendije po 1. 1. 2014  - štipendijska razmerja sklenjena po 1. 1.2014
  • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16)
   Glede statusa vlagatelja, postopka uveljavljanja državne štipendije, načina ugotavljanja materialnega položaja, meje dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in višino državne štipendije, obdobja prejemanja in izplačila državne štipendije, sprememb okoliščin in pravil o neupravičeno priznani pravici do državne štipendije, nadzora nad delom centrov za socialno delo pri dodeljevanju državne štipendije ter zbirk podatkov se uporabljajo določbe
 Obrazci:
Upravičenci
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki :
 • so državljani Republike Slovenije (12.člen ZŠtip-1)
Do izteka absolventskega staža oziroma do izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist (študent/študentka) dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu (diplomo OZ. magistrsko nalogo).  

Prenehanje štipendijskega razmerja

Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko:
 • štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,
 • izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
 • spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja( prošnjo za soglasje k spremembi izobraževalnega programa mora štipendist oddati na centru najpozneje v 8 dneh od nastanka spremembe oziroma dijaki do 31.08., študenti do 30.09., če spremenijo izobraževalni program v začetku šolskega/študijskega leta)
 • štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov,
 • če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.

(povzeto po: http://www.mddsz.gov.si/si/)
Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.