Povezave

Denarna socialna pomoč

Državne štipendije

Mednarodne organizacije

Pravna podlaga

Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS št. 86/1999 - MP, št. 26/1999)
Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ) (Uradni list RS, št. 55/2008)
Kazenski zakonik Slovenije (Uradni list RS, št. 95/2004 - uradno prečiščeno besedilo)
Konvencija ZN o otrokovih pravicah
Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (Uradni list RS, št. 45/02)
Pravilnik dela o izvrševanju dela v splošno korist (Uradni list RS, št. 109/2008)
Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/2002)
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 31/2008)
Pravilnik o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora (Uradni list SRS, št. 41/1989)
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010)
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (ReNPSV06-10)
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004)
Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/1983)
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS št. 110/2002, 56/06-Odločba Ustavnega sodišča RS, 114/06 - ZUTPG, 71/08 - ZUTPG-a, 109/2012)
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS št. 22/2000)
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) (Uradni list RS, št. 110/2006)
Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 - uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS št.96/2004 - uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB4) (Uradni list RS, št. 32/2007)
Zakon o prekrških (ZP-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 3/2007)
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo 2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C) (Uradni list RS, št. 76/2008)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-I) (Uradni list RS, št. 68/2008)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E) (Uradni list RS, št. 17/2008)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 10/2008)
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS št. 26/2014)
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07)
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004) - uradno prečiščeno besedilo

Socialni transferji

Zunanje povezave

Al-Anon
ALTRA, Odbor za novosti v duševnem zdravju
Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
Amnesty International Slovenije
Anonimni alkoholiki
Arsvitae
Center interesnih delavnosti Ptuj
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik - Cirius Kamnik
Center za pomoč mladim
Center za socialno delo Celje
Center za socialno delo Koper
Center za socialno delo Maribor
Center za socialno delo Slovenj Gradec
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
Center za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog
Dom Lukavci
Dr. sc. med. Janez Rugelj
DrogArt
Društvo Projekt Človek
Društvo Solzice
Društvo SOS telefon
Društvo za nenasilno komunikacijo
Društvo za preventivno delo Ljubljana
Hospic
Idejnik.si, delo, zaposlitev,kariera
Inštitut Antona Trstenjaka
Inštitut za varovanje zdravja RS
Konoplja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - obrazci
Overeaters Anonymous, OA - Slovenska skupnost
Ozara Slovenije
Pomoč ob rojstvu otroka - zavitki za novorojence
Popovi zdravniki
Prohibicija slepi
PSIHO Point
Ptuj TIC
Sana Vita Zavod za psihosocialno pomoč ljudem v stiski
Seznam društev za pomoč in samopomoč
Skupnost centrov za socialno delo
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Slovenska filantropija
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Svetovalnica PU
Svetovalnica za motnje hranjenja Muza
Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje
To sem jaz
TOM telefon
UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem
Upravna enota Ptuj
Urad za droge
Urad za enake možnosti
Ustanova Odsev se sliši
Vita Strokovna zdravstvena vzgojna revija
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
Zavod EMMA Strokovna psihosocialna pomoč v primerih nasilja
Zavod MISSS
Zavod Pelikan Karitas
Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec
Zavod za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Zdravje in medicina za vas, Med.over.net
Združenje proti spolnemu zlorabljanju
Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Zveza paraplegikov Slovenije
Ženska posvetovalnica
Copyright © 2018 Center za socialno delo Ptuj.